09 de maig, 2007

COMENTARI CAPITOLS 4 I 5

Llibre Les Tic a l’educació infantil ( Jordi Cases i M. Roser Torrescasona)”

Resum: Capítol 4 – “Organització i gestió de recursos Tic”
Cal reflexionar com ens podem organitzar i com podem fer un bon ús educatiu de les Tic a les aules. Per això, és necessària una actitud oberta per part dels mestres, perquè valoren les possibilitats educatives que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació, quant a preparació de material i quant a recursos educatius per fer a l’aula amb els nens i nenes.
Per una part, l’equip directiu i la comissió informàtica són els que han d’impulsar el projecte TIC a l’escola i afavorir la presa de decisions per poder-lo dur a terme. I per una altra part, el claustre de mestres pren les decisions i la presa de consciencia definitiva per dur endavant el projecte TIC del centre. Han d’acabar de dissenyar, amb l’ajut de la comissió d’informàtica ,el nou currículum en que l’ús de les Tic estigui incorporat.
Aula d’ordinadors o ordinadors a l’aula? La segona opció! Amb els ordinadors a l’aula es potencia el treball individualitzat dels alumnes a partir del treball en racons o plans de treball, i en l’aula sempre hi haurà una font d’informació potentíssima per afavorir els projectes, els treballs cooperatius en qualsevol moment. Però tot açò implica un canvi en la metodologia.
L’equip ideal per poder portar a terme un bon projecte Tic a l’escola? Consta de 4 ordinadors ben instal·lats, portàtils millor, amb connexió a la xarxa del centre i a Internet. Una impressora i facilitat per poder-hi enrotllar perifèrics ( canó de vídeo, càmera digital, vídeo …) per treballar en grups petits, fer treball per racons i consultes puntuals.
Opinió personal
Per una part, he de dir que no tot es soluciona amb una dotació de TIC i res més. Les Tic han de ser una eina més, han d’estar integrades, per fer servir en la nostra feina diària a la classe. I per una altra part, és molt important que tots els professors-es creguem en la potencialitat de les TIC per a tindre-les en compte en la nostra forma de treballar i poder transmetre, educar i instruir als nostres xiquets i xiquetes en elles i amb elles. Per això, hi ha que canviar la metodologia de treball dins l´aula.
“La construcció del coneixement passa de manera necessària per una visió constructivista de l’ús de les Tic de la informació. Situa el pas del professorat al facilitador l’aprenentatge. De l’alumne receptor a l’alumne constructor; de l’individuo aïllat al grup que col·labora en la construcció del coneixement compartit” Anna Escofet Roig, Perspectiva escolar, 282, 29)”
Resum: Capítol 5 – “ Programari i recursos didàctics”
Programari més habitual utilitzat a educació infantil:
- Processador de textos: Word ( privatiu) i Open Office.
- Programa de dibuix:
Paint: Molt interessants per a l’etapa d’infantil. Aparença de pantalla molt senzilla i poques eines de treball.
KidPix : Funció de traç lliure. Permet introduir en els dibuixos diferents imatges ja preparades pel programa, i donar-los-hi moviment. Altra funció seqüències d’imatges. Crear narracions amb els dibuixos fets pels nens i nenes.
- Programa de presentació: Power Point i Impress. Permeten mostrar una projecció d’imatges amb incorporacions de so i ens interessa.
- Programa JClic: “programa d’ensenyament assistit per ordinador”. Permet aprendre, repassar, practicar, memoritzar o ampliar diferents activitats que s’estiguin treballant a la classe.
- Programa de tractament d’imatge: Paint Shop Pro, Gimp ( lliure), ACDC. Per poder retallar, modificar, guardar i utilitzar les fotos.
- Programa d’enregistrament de so: Audacity o CoolEdit. Posar veu a un conte o llegir en veu alta algunes paraules o textos.
- Web amb recursos informatius i activitats didàctiques: Entorn educatiu edu365. http:// www.edu365.cat/ . Enciclopèdies i diccionaris en línia per buscar informacions concretes i prepara feina. “ El món per un forat” Són activitats repartides en tres grans grups ( societat, éssers vius i paisatge) i porten un clip de vídeo per poder veure i escoltar fàcilment. Escrites en lletra de pal i lligada i amb fotos. Temàticament. Hi ha un recull actualitzat d’activitats pròpies i alienes interessants per treballar a les classes amb els nens i nenes.
- Recursos: Pàgines web amb moltes activitats molt interessants i en Google.
http://www.educalia.org/,http://www.callusdigital.org/lacenet/guiaeducativa/index.php, http://www.xtec.cat/, ...etc.
- Recursos per àrees: descoberta d’un mateix. descoberta de l’entorn natural i social i intercomunicatiu i llenguatges.
Opinió personal
Hi ha una quantitat enorme de pàgines web amb recursos i programaris per treballar en infantil però crec que s’han de mirar com una ferramenta més de les que ja tenim en l’aula, és a dir, aquestes tecnologies no han de fer desaparèixer el joc simbòlic, la pissarra de tota la vida, els escrits en paper...etc
Si potser seria bo que quan utilitzem aquestes ferramentes tecnològiques, siguen de caràcter lliure i no privatiu Perquè no només aprenem a utilitzar-les sinó també aprenem valors a través d’elles. I no volem que l’escola, com passa amb els llibres es convertisca en un lloc de “mercancies”, condicions, i limitacions. Si treballem amb un software que ens ha sigut regalat o d´algú que la deixat per a tots ja estem treballant primer de tot i vivint el que vol dir generositat.